Ketensamenwerking essentieel om doelen sneller of beter te realiseren.

Geplaatst door: CorporatieMedia; december 2022

Ketensamenwerking is woningcorporaties niet meer vreemd. Steeds meer organisaties trekken nauw op met partners om de efficiency te verbeteren, de klant beter te helpen of kosten te besparen. Maar hoe richt je die samenwerking zo optimaal mogelijk in?
CorporatieGids Magazine sprak erover met directeur Jos Vervoort en managing partner Mark Koolman van AVW2.

Woningcorporaties zijn al in meer of mindere mate bezig met ketensamenwerking, hoe gaat dat? Corporaties en hun ketenpartners doen het goed op het gebied van ketensamenwerking. Wat goed gaat is dat de partijen steeds dichter tot elkaar komen en gezamenlijk werken aan de tevredenheid van huurders en efficiency van de keten én
de eigen organisatie. Natuurlijk is er nog veel te optimaliseren.
Wij zien in de praktijk dat dit samengevat kan worden in een vijftal gebieden: extra aandacht voor de mutual goal and gain bij de start van de samenwerking, een extra impuls aan de ketenoptimalisatie binnen de eigen organisatie, meer scherpte op de bijdrage van ICT aan de totale keten, de ‘zachte’ succesfactoren van ketensamenwerking prominenter in beeld brengen en de corporatie in de rol van regisseur zetten terwijl ketenpartners de rol van ketendeelnemer aannemen.

Is ketensamenwerking iets dat voor iedere corporatie is weggelegd?
Elke corporatie kan de keuze maken voor ketensamenwerking, ongeacht het werkgebied, grootte of uitdagingen. De vraag die je als corporatie moet beantwoorden is waarom je het zou willen. Want het is een middel en geen doel. En het vraagt een behoorlijke inspanning en aanpassing van de gehele organisatie om de rol van ketenpartner te hebben in plaats van opdrachtgever. Voor de corporatie die het beeld heeft dat samenwerking met partners bijdraagt aan het beter of sneller realiseren van haar doelstellingen, is ketensamenwerking een duurzame manier om dat te realiseren.

Hoe moet je als organisatie veranderen om over organisatiegrenzen heen te kunnen samenwerken?
Er zijn veel factoren die gezamenlijk het succes bepalen. Dat betekent ook dat er veel potentiële zwakke schakels zijn die per organisatie zullen verschillen. De verandering binnen de eigen organisatie is groot en dat illustreren we aan de hand van een voorbeeld. Een karikatuur van een opdrachtgeveropdrachtnemer relatie is dat de opdrachtgever bepaalt wat er moet, de kaders bepaalt én de uitvoering beoordeelt. De opdrachtnemer voert uit en rapporteert. Samenwerking in de keten gaat echter over onder andere gelijkheid, regie, bijdrage en respect. En dat vraagt niet alleen om andere processen, rollen en systemen, maar ook over ander gedrag en waarden. Dat is het hart en de kern van een organisatie en het aanpassen daarvan is niet eenvoudig, maar wel mogelijk.

Is het zijn van een regieorganisatie essentieel voor ketensamenwerking?
Ja, voor ketensamenwerking is regie een randvoorwaarde. En omdat het vastgoed eigendom is van de corporatie, ligt volgens ons ook daar deze regierol. Veel corporaties zitten middenin de transformatie naar een regiecorporatie en de impact daarvan is groot. Een voorbeeld is het toezicht op geleverde werkzaamheden van een van de ketenpartners. De wijze waarop dit gebeurt binnen het concept van ketensamenwerking, verschilt enorm ten opzichte van een ‘klassieke’ opdrachtgever en -nemer relatie. Velen hebben al ervaren dat dit wel ‘even wennen’ is.

Wat vraagt ketensamenwerking tegelijkertijd van je IT-systemen?
Bij een succesvolle vorm van ketensamenwerking zijn systemen met elkaar verbonden en ‘praten’ ze met elkaar.
Sectorstandaarden zijn hiervoor essentieel. De sector heeft hier de laatste jaren veel tijd en energie in gestopt wat tot de huidige DICO-standaard heeft geleid. De systemen moeten elkaar ook informeren over de status en voortgang van werkzaamheden van een ketenpartner. Hierdoor kunnen andere werkzaamheden tijdig gereed staan om het stokje over te nemen en ontstaat er resultaat en efficiency. Om dit goed op elkaar af te stemmen is sturing van de regisseur nodig en – na onderling overleg – commitment en uitvoering van alle ketenpartners.

Helpt goede ketensamenwerking zaken als vastgoed- en assetmanagement beter aan te vliegen?
Dat kan zeker helpen. We spraken eerder over mutual goals and gain. Alle partijen in de keten zijn gebaat bij het hebben en houden van goede vastgoeddata omdat het de kwaliteit van het werk verbetert en een bijdrage levert aan de efficiency. Samenwerken binnen de keten kan hier zeker een bijdrage aan leveren. Wat hier ook voor nodig is, zijn systemen die toegankelijk zijn voor alle ketenpartners én de veiligheid bieden die noodzakelijk is. Op het moment dat je systemen met elkaar verbindt, wordt de kwetsbaarheid groter. Dat betekent dat dit onderwerp hoog op de agenda van de regisseur moet staan waarbij de hulp van alle ketenpartners nodig is én van hun specialisten.

Wat zijn volgens jullie dé innovatiemogelijkheden als het gaat om ketensamenwerking?
De corporatiesector loopt in Nederland niet voorop als het gaat om ketensamenwerking. Dat betekent dat er genoeg branches of bedrijven zijn die nieuwe concepten of technologieën hebben toegepast waar wij van kunnen leren. Zo waren wij regelmatig met corporaties op bezoek bij Scania. Daar zagen we hoe ketensamenwerking uitgekristalliseerd is binnen de gehele organisatie en hoorden we welke uitgangspunten, waarden en management-stijl ze daarbij hebben gehanteerd. Ons advies is om deze ervaringen als basis te gebruiken om verbeteringen door te voeren in de eigen keten en te innoveren op de onderwerpen waar corporaties het verschil kunnen maken. Haal de innovatie dus naar binnen en kijk daarvoor gerust naar voorbeelden van buiten de sector.

Bron: CorporatieMedia, Foto's; Theo Scholten

Terug naar overzicht
© 2024
Created by LR Internet