Vacature voorzitter Raad van Commissarissen

De organisatie Wonen Vierlingsbeek

Wonen Vierlingsbeek is een lokaal verankerde woningcorporatie die al ruim 50 jaar garant staat voor goed en betaalbaar wonen in de gemeente Land van Cuijk. We verhuren circa 500 sociale huurwoningen in de kernen Vierlingsbeek, Overloon, Maashees, Groeningen, Vortum-Mullem en Holthees. Dat komt overeen met circa 20% van de totale sociale woningvoorraad in de gemeente.

De organisatie wordt bestuurd door een directeur-bestuurder, sinds 2021 is dit Joke Abbring. Zij heeft de dagelijkse leiding en is verantwoordelijk voor het beleid en het reilen en zeilen van de woningstichting. Wonen Vierlingsbeek bestaat uit een team van 6 personen, een klein en betrokken team die ambitieus en sociaal betrokken zijn.

Als woningcorporatie hebben we te maken met een dynamisch speelveld. Het afgelopen jaar hebben we de regionale Woondeal ondertekend en het komende jaar gaan we aan de slag met een nieuw Koersplan. Om alle ambities invulling te geven zullen we steeds meer bewegen van een beheerorganisatie naar een ontwikkelorganisatie. Speerpunten zullen zijn: de verduurzamingopgave, de impuls op nieuwbouw en het leveren van een proactieve bijdrage aan het vitaal houden van onze kernen.

Onze missie

Wonen Vierlingsbeek staat voor het zorgen voor een goede en betaalbare woning in een leefbare dorpen voor mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Afgestemd op de woonbehoeften per kern staat Wonen Vierlingsbeek voor kwalitatief goed, duurzaam en betaalbaar wonen. Vanuit het wonen leveren we proactief in samenwerking met onze partners een bijdrage aan de vitaliteit van de kernen waar we bezit hebben.
Meer informatie over onze organisatie vind je op: www.wonenvierlingsbeek.nl

De Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) heeft tot taak toezicht te houden op de bestuurder en op de algemene gang van zaken bij woningstichting Wonen Vierlingsbeek. Zij staat de directeur-bestuurder met raad ter zijde. De RvC richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de woningstichting en weegt de daartoe in aanmerking komende belangen van de bij de woningstichting betrokkenen af.
De RvC bestaat uit vier leden en streeft naar een gemengde en gebalanceerde samenstelling. Dit geldt voor geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken. Uitgangspunt voor de bezetting van de RvC is dat de leden generalisten zijn die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen en complementair aan elkaar zijn.

De Raad van Commissarissen (RvC) is klankbord (gevraagd en ongevraagd) toezichthouder en werkgever van de bestuurder. De RvC biedt met haar kennis, ervaring en contacten daadwerkelijk meerwaarde voor de bestuurder en de corporatie. De RvC ziet erop toe dat de corporatie zich inspant om de gestelde maatschappelijke doelen te realiseren.

De sfeer in de RvC is informeel en open. De RvC stelt zich vanuit vertrouwen constructief-kritisch op naar de bestuurder en de organisatie. De RvC volgt de Governance Code voor woningcorporaties.
Vanwege het naderede einde van de zittingstermijn van de huidige voorzitter gaat de RvC van Wonen Vierlingsbeek op zoek naar een nieuwe voorzitter. 

De RvC komt een aantal keren per jaar in gezamenlijkheid voor een vergadering bijeen. Daarnaast kent de RvC een audit- en een remuneratiecommissie die bijeenkomen ter voorbereiding op de RvC-vergaderingen. Enkele malen per jaar vindt er overleg plaats tussen de RvC en de huurdersbelangenorganisaties. Naast de formele contactmomenten wordt er ook betrokkenheid gevraagd in het bijwonen van bijvoorbeeld themabijeenkomsten en werkbezoeken. Van kandidaten wordt verwacht dat zij over voldoende tijd voor de invulling van dit commissariaat beschikken, ook buiten de reguliere vergaderingen van de RvC. 

Voorzitter Raad van Commissarissen Wonen Vierlingsbeek

De nieuwe voorzitter kan bogen op een mooie loopbaan in functies met bestuurlijke ervaring. Een goede kennis van governance is belangrijk, ervaring als toezichthouder een must. De voorzitter heeft zicht op de bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen in het werkgebied. De voorzitter heeft veel aandacht voor het proces om het team optimaal laten functioneren. Hij/zij stimuleert en faciliteert het voeren van een open dialoog, gebaseerd op vertrouwen en gericht op verbinding en het bij elkaar brengen van verschillende standpunten. De voorzitter is rolvast, communicatief, sensitief en neemt ruimte voor reflectie. Daarnaast beschikt hij/zij over voldoende tijd en flexibiliteit om te kunnen acteren wanneer nodig. Vanzelfsprekend heeft de voorzitter affiniteit met de actuele thema’s in de volkshuisvesting.

Naast het algemene profiel voor een lid van de RvC bij Wonen Vierlingsbeek, heeft de voorzitter de volgende aanvullende kerntaken:

 • Zich opstellen als verbinder en actief de sfeer en teamgeest binnen de RvC ontwikkelen en bevorderen van een optimale participatie van de leden van de RvC;
 • Agendavoorbereiding, in afstemming met de directeur-bestuurder en het leiden van de vergaderingen;
 • Borgen van de kwaliteit van de vergaderingen en het proces van besluitvorming;
 • Fungeren als eerste aanspreekpunt en klankbord voor de directeur-bestuurder;
 • Ziet er in het bijzonder op toe dat de RvC tijdig, juist en volledig wordt geïnformeerd door de directeur-bestuurder, opdat de raad zijn toezichthoudende taak optimaal kan vervullen;
 • Draagt zorg voor de evaluatie van het eigen functioneren van de RvC en de relatie tot het bestuur.
 • Is lid van de remuneratiecommissie.

Kennisvelden / aandachtsgebieden
Van alle leden van de RvC worden specifieke kwaliteiten en expertises gevraagd. Het streven is om de RvC zodanig samen te stellen dat ieder lid in ieder geval één primaire deskundigheid heeft. Naast de rol van voorzitter heeft de kandidaat kennis en ervaring op één van de twee volgende gebieden:

*Vastgoedontwikkeling of – beheer

 • kennis heeft van strategisch portefeuillebeleid en voorraadbeheer;
 • kennis en inzicht heeft in vraagstukken rond (vastgoed)financiering, en de financiële continuïteit van een onderneming;
 • bekend is met exploitatie, (her)ontwikkeling en realisatie van vastgoed en inzicht heeft in het algemene functioneren van de woning -en vastgoedmarkt en de samenwerking met marktpartijen;
 • kennis heeft op het gebied van duurzaamheid, nieuwe ontwikkelingen en innovatie in de bouw en de te nemen energetische maatregelen;
 • kennis en het vermogen heeft projecten te beoordelen op risico’s m.b.t. de woningmarkt in het werkgebied, de financiële haalbaarheid en het maatschappelijk rendement;
 • kennis van de lokale woningmarkt waarin Wonen Vierlingsbeek opereert.

*Sociaal-maatschappelijk

 •  visie op en betrokken bij ontwikkelingen in het sociale domein en nieuwe (maatschappelijke) ontwikkelingen in de samenleving;
 • visie op de (toekomstige) rollen van de corporatie binnen de volkshuisvesting in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen in de doelgroepen;
 • affiniteit met en kennis van de volkshuisvestelijke thema’s betaalbaarheid, passend toewijzen, wonen en zorg en kwetsbare doelgroepen;
 • kennis en ervaring om visies te beoordelen op het gebied van wonen, volkshuisvesting en leefbaarheid, in relatie tot zowel de maatschappelijke als de bedrijfsmatige opgave van de corporatie;
 • (bestuurlijke) ervaring opgedaan bij een maatschappelijke organisatie.

Het aanbod

De bezoldiging is gerelateerd aan de Beroepsregel honorering commissarissen, opgesteld door de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties. De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.
AVW2 verzorgt de werving en selectie voor deze vacature en begeleidt Wonen Vierlingsbeek hierin. Voor vragen (inhoudelijk of over de procedure) kunt u contact opnemen met Patrick Beterams van AVW2 via 06 122 56 005 of patrick.beterams@avw2.nl.
U kunt solliciteren via sollicitatie@avw2.nl onder vermelding van referentie 23016.

Reageren

U wordt verzocht te reageren tot uiterlijk 26 november a.s.
Na ontvangst van uw sollicitatie krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht u geen automatische ontvangstbevestiging ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

De planning van de procedure is als volgt:
u kunt reageren tot en met zondag 26 november 2023. In de week 48 zullen de voorselectiegesprekken plaatsvinden door AVW2. In week 49 presenteren we de shortlist kandidaten aan de opdrachtgever. Vervolgens zullen de gesprekken met de kandidaten in week 50-51 plaatsvinden. Benoeming : 1 april 2024.

>>volledig profiel en informatie fit en proper toets

 

Terug naar overzicht
© 2023
Created by LR Internet