vacature Voorzitter Raad van Commissarissen Rijnhart Wonen

De organisatie Rijnhart Wonen

Rijnhart Wonen is als woningcorporatie actief in Leiderdorp, Voorschoten en Zoeterwoude met zo'n 4.500 sociale huurwoningen. We werken met elkaar aan het woongenot van onze huurders. Dat doen we doelmatig en met gevoel. Samen zijn we op reis in een steeds veranderende wereld: we bewegen mee en samen met onze partners de huurdersorganisaties, gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en zakelijke partners willen we onze doelen halen.

De missie van Rijnhart Wonen:
Rijnhart Wonen creëert kansen in de woningmarkt voor mensen die niet makkelijk aan een woning kunnen komen via de vrije markt.

We willen betaalbare, aantrekkelijke, toekomstbestendige woningen beheren en bouwen
Onze kerntaak is het verhuren, beheren en onderhouden van ons woningbezit voor mensen met lagere inkomens en bijzondere doelgroepen. Richting 2030 groeit de vraag naar sociale, betaalbare, huurwoningen in onze 3 gemeenten. Maar ook aan woningen met een middenhuur. De verwachting is dat er meer kleine huishoudens bij komen, zowel jongeren als ouderen. Voor hen willen we woningen beschikbaar hebben en houden. Waar je een gezin kunt starten of je kleinkind kan blijven logeren.  

Onze rol in de regionale woningmarkt wordt steeds belangrijker
We kijken over de grenzen van onze gemeenten en zijn overduidelijk onderdeel van een regionale woningmarkt. Ook in de regio is behoefte aan meer sociale huurwoningen. Daarom volgen we juist ook de ontwikkeling van de regio actief en werken we steeds meer samen met partners in de regio.

Onze ambities en speerpunten geven richting aan onze koers
Ambities 2020-2024:

 • We bouwen 750 nieuwe woningen in 10 jaar.
 • Door te bouwen voor verschillende doelgroepen zorgen we voor doorstroming. Meer verhuizingen hebben tot gevolg dat meer mensen een passende woning vinden.
 • We voegen geen nieuwe woningen toe aan de verkoopvoorraad. We verkopen in het tempo van de nieuwbouw.
 • We bouwen voor lage inkomens en lagere middeninkomens.
 • We benutten kansen om nieuwe woonvormen te creëren.
 • We kopen en vernieuwen gebouwen.

Voor meer informatie: www.rijnhartwonen.nl

Profiel Raad van Commissarissen Rijnhart Wonen

Uitgangspunt voor de bezetting van de RvC is dat de leden generalisten zijn die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen en complementair aan elkaar zijn.
Voor de integrale besluitvorming beschikken de leden over een helikopterview en zij hebben daarnaast een specifiek(e) aandachtsgebied of invalshoek. De leden zijn besluitvaardig en resultaatgericht en in staat scherpe discussies collegiaal te voeren. De leden dragen actief bij aan voorwaarden die goede besluitvorming mogelijk maken. Daarbij gaat het onder meer om onderling respect, goed luisteren, een open oog voor andere invalshoeken met als doel te komen tot gezamenlijke opvattingen. Zij hebben tevens goed inzicht in de rol en positie van het toezichthoudende orgaan en een affiniteit met de doelstellingen en doelgroepen van de corporatie.

De leden zijn onafhankelijk, objectief en vrij van elke schijn van mogelijke belangenverstrengeling of verantwoordingsplicht naar een achterban. De RvC en de afzonderlijk commissarissen hebben een eigen verantwoordelijkheid (zogeheten ‘informatiehaalplicht’) om ervoor te zorgen dat zij beschikken over relevante informatie van bestuur, externe accountant en/of derden (zoals het management, adviseurs, controller of de externe toezichthouder). Indien nodig kan de RvC informatie inwinnen bij functionarissen en externe adviseurs van de woningcorporatie. Het bestuur wordt daarvan vooraf op de hoogte gesteld en kan daarbij desgewenst helpen. Ook kan de RvC aan bepaalde functionarissen en externe adviseurs vragen bij vergaderingen van de RvC aanwezig te zijn.

De RvC streeft naar een gemengde en gebalanceerde samenstelling. Dit geldt voor geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken. Toezichthouders dienen jaarlijks bijscholing te volgen. Informatie hierover treft u aan op de site van de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties VTW. Eveneens zal een voldoende mate van lokale/regionale betrokkenheid van leden in de RvC geborgd worden.

De Raad van Commissarissen van Rijnhart Wonen bestaat uit vijf personen. Zij houden toezicht op het beleid en de investeringen van Rijnhart Wonen. Voor de commissarissen zijn profielen opgesteld om de juiste kennis ten aanzien van de aandachtsgebieden binnen de Raad te borgen. De organisatie wordt aangestuurd door één bestuurder die verantwoording aflegt aan de RvC.
De RvC komt een aantal keren per jaar in gezamenlijkheid voor een vergadering bijeen. Daarnaast kent de RvC een audit- en een remuneratiecommissie die bijeenkomen ter voorbereiding op de RvC-vergaderingen. Enkele malen per jaar vindt er overleg plaats tussen de RvC en de huurdersbelangenverenigingen. Tevens zijn er informele overleggen met de OR en diverse werkbezoeken. Van kandidaten wordt verwacht dat zij over voldoende tijd voor de invulling van dit commissariaat beschikken, ook buiten de reguliere vergaderingen van de RvC.


Profiel voorzitter Raad van Commissarissen

De nieuwe voorzitter van Rijnhart Wonen kan bogen op een succesvolle loopbaan in functies met eindverantwoordelijke en/of bestuurlijke ervaring binnen het publieke domein. Een goede kennis van governance is belangrijk, evenals ervaring als toezichthouder.

De voorzitter heeft zicht op de bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen in het werkgebied. Daarnaast veel aandacht voor het proces om het team optimaal te laten functioneren. Hij/zij stimuleert en faciliteert het voeren van een open dialoog, gebaseerd op vertrouwen en gericht op verbinding en het bij elkaar brengen van verschillende standpunten. De voorzitter is rolvast, communicatief, sensitief en neem ruimte voor reflectie. Daarnaast beschikt hij/zij over voldoende tijd en flexibiliteit om te kunnen acteren wanneer nodig. Vanzelfsprekend heeft de voorzitter affiniteit met de actuele thema’s in de volkshuisvesting.

Naast het algemene profiel voor een lid van de Raad van Commissarissen, heeft de voorzitter de volgende aanvullende kerntaken:

 • Zich opstellen als verbinder en actief de sfeer en teamgeest binnen de RvC, maar ook met de directeur-bestuurder, ontwikkelen en bevordert een optimale participatie van de leden van de RvC;
 • Agendavoorbereiding, in afstemming met de directeur-bestuurder en het leiden van de vergaderingen;
 • Borgen van de kwaliteit van de vergaderingen en het proces van besluitvorming;
 • Fungeren als aanspreekpunt en klankbord voor de directeur-bestuurder;
 • Ziet er in het bijzonder op toe dat de RvC tijdig, juist en volledig wordt geïnformeerd door het bestuur, opdat de raad zijn toezichthoudende taak optimaal kan vervullen;
 • Draagt zorg voor de evaluatie van het eigen functioneren van de RvC en de relatie tot het bestuur.

Het aanbod

De bezoldiging is gerelateerd aan de Beroepsregel honorering commissarissen, opgesteld door de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties. De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.

AVW2 verzorgt de werving en selectie voor deze vacature en begeleidt Rijnhart Wonen daarin. Voor vragen (inhoudelijk of over de procedure) kunt u contact opnemen met Patrick Beterams van AVW2 via 06 122 56 005 of patrick.beterams@avw2.nl. U kunt solliciteren via sollicitatie@avw2.nl onder vermelding van referentie 22026.

Reageren

U wordt verzocht te reageren tot uiterlijk zondag 22 januari 2023.

U kunt solliciteren via sollicitatie@avw2.nl onder vermelding van referentie 22026. Na ontvangst van uw sollicitatie krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht u geen automatische ontvangstbevestiging ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

De planning van de procedure is als volgt:
reageren op deze vacature kan tot uiterlijk zondag 22 januari 2023. Op 31 januari 2023 is presentatie van de shortlist gepland. De 1e selectieronde staat op 8 februari 2023 vanaf 15.00 uur gepland en de 2e selectieronde is op 22 februari 2023 vanaf 18.00 uur. Vervolgens zullen de documenten voor de Aw opgesteld in week 8-9. De kandidaat zal in week 10 kennismaken met de OR en de huurdersorganisaties. Benoeming is uiterlijk 1 mei 2023

>>volledig functieprofiel en informatie over zienswijze geschiktheid en betrouwbaarheid

Terug naar overzicht
© 2023
Created by LR Internet