Vacature Lid Raad van Commissarissen Reggewoon

De organisatie Reggewoon

Reggewoon is een klantgerichte en ambitieuze woningcorporatie in de gemeenten Hellendoorn en Wierden. 65 betrokken en enthousiaste medewerkers zetten zich elke dag in voor haar huurders. Zo’n 5.000 huishoudens huren van Reggewoon. Zij biedt betaalbare, passende en goede huisvesting aan mensen die zijn aangewezen op een sociale huurwoning. Reggewoon neemt als corporatie haar verantwoordelijkheid in de regio en het maatschappelijk netwerk en streeft daarbij naar een inclusieve samenleving: iedereen doet mee.

“Samen op koers” is het centrale thema van het nieuwe koersplan dat inzicht geeft in de koers en ambities van Reggewoon tot 2026. Samengesteld in goed overleg met alle medewerkers en huurdersorganisaties, waarbij actief gebruik gemaakt is van de opgedane kennis en ervaringen uit eerdere jaren en input van onze partners in het netwerk.

Reggewoon heeft een ambitieuze koers uitgestippeld waarbij lef, hard werken, vasthoudendheid en enige mate van flair moeten gaan leiden tot mooie resultaten, dat hebben we de afgelopen jaren al laten zien. Woorden worden omgezet in daden en daarvoor hebben we een aantal kernwaarden gedefinieerd. Reggewoon gaat het DOEN. Ze voelt zich verbonden met de regio en weet voor wie ze het doet. Reggewoon wil een bijdrage leveren aan het leven van haar huurders. Reggewoon is altijd DICHTBIJ en gaat verantwoordelijk om met mens en milieu. Reggewoon is DUURZAAM. Resultaten behalen kan niet alleen. Daarin wordt samengewerkt met huurders, woningzoekenden en diverse samenwerkingspartijen. Reggewoon doet het SAMEN.

Meer informatie over de organisatie, jaarstukken en het koersplan vindt u op www.reggewoon.nl.

Raad van Commissarissen bij Reggewoon

De Raad van Commissarissen (RvC) van Reggewoon bestaat uit vijf leden. Hiervan zijn twee leden benoemd op voordracht van de twee huurdersorganisaties; Huurdersplatform Hellendoorn en Stichting Huurdersbelang Wierden-Enter. Conform het rooster van aftreden ontstaat per 1 januari 2023 een vacature voor een lid Raad van Commissarissen met het profiel Financiën en Bedrijfsvoering.

Ter ondersteuning van het toezicht zijn bij Reggewoon twee formele commissies ingesteld. Een auditcommissie ten behoeve van de financiële toetsing en controle en het treasurybeleid en een selectie- en remuneratiecommissie ter ondersteuning van de werkgeversrol van de RvC, de werving, selectie en (her)benoeming leden van de RvC en het eigen functioneren van de RvC. Elke commissie bestaat uit twee RvC leden. Zij bereiden de besluitvorming door de RvC voor. Vanuit hun expertise geven zij deskundig advies. Het nieuw te werven lid is de beoogde voorzitter van de auditcommissie.

De RvC heeft tot taak integraal toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en het functioneren van de bestuurder. De RvC fungeert als klankbord voor het bestuur en weegt binnen zijn toezichthoudende functie zelfstandig het maatschappelijk belang af tegen de financiële continuïteit van de corporatie. Daarnaast fungeert de RvC als werkgever van de directeur-bestuurder. Bij het uitoefenen van het toezicht laat de RvC zich leiden door de beginselen van de Governancecode Woningcorporaties 2020.

De taken en verantwoordelijkheden van de RvC en zijn commissies zijn vastgelegd in de statuten en de reglementen die te vinden zijn op bovenstaande website van Reggewoon.

Bij de vervulling van hun taak richten de toezichthouders zich naar het belang van de organisatie en zien kritisch in verbinding toe of de organisatie effectief en efficiënt presteert. Dit doet zij in goede afstemming met de huurders, de gemeente, en andere belanghebbenden.

Voor een goede invulling van de governance streeft de RvC naar een samenstelling bestaande uit generalisten, die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Ieder lid van de RvC heeft op basis van zijn/haar deskundigheid een aandachtsgebied, maar is bovenal in staat tot collegiale reflectie, discussies en besluitvorming. Leden van de RvC kunnen aantoonbaar de rol van toezichthouder vervullen op basis van hun maatschappelijke en professionele ervaring.

Algemeen profiel Raad van Commissarissen

Uitgangspunt voor de bezetting van de RvC is dat de leden breed georiënteerd zijn en dat zij gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die beschikken over een helikopterview. Daarnaast is het streven de RvC zodanig samen te stellen, dat diverse deskundigheden en aandachtsgebieden goed vertegenwoordigd zijn. Dit is nodig om op de verschillende terreinen (variërend van financieel, governance, vastgoed, juridisch tot sociaal-maatschappelijk) als klankbord en adviseur van de directie te functioneren.

Alle leden van de RvC beschikken daarom tenminste over:

 • academisch denk- en werkniveau;
 • affiniteit met de corporatiesector en haar doelgroep;
 • een actief bestuurlijk netwerk en/of zijn maatschappelijk actief;
 • vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • voldoende tijd, energie en intrinsieke motivatie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.

De RvC streeft naar een gemengde en gebalanceerde samenstelling. Dit geldt voor geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken. Toezichthouders dienen jaarlijks bijscholing te volgen. Informatie hierover treft u aan op de site van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW).

Eveneens zal een voldoende mate van regionale binding van leden in de RvC geborgd worden.

Specifiek profiel Financiën en Bedrijfsvoering

Het nieuwe lid van de RvC van Reggewoon heeft een achtergrond in financiën en bedrijfsvoering. Hij of zij richt zich met name, maar zeker niet alleen, op het beheersen en controleren vanuit financieel-administratief oogpunt van de organisatie. Belangrijke aandachtspunten zijn de voorzittersrol in de audit commissie, het overleg met de  accountant, de treasury en interne controle.

Gevraagd wordt:

 • ruime ervaring als financieel (eind)verantwoordelijke op directie- en/of bestuursniveau;
 • gewend om te werken in een complex bestuurlijke omgeving met interne en externe stakeholders;
 • kennis en ervaring met vraagstukken rondom bedrijfsvoering, (her)financiering en de financiële continuïteit van een organisatie;
 • kennis van financieel-economische vraagstukken en managementtechnieken gericht op beheersing/control;
 • kennis van en inzicht in financiële eisen en regels, onder meer op het terrein van (jaar)verslaglegging, financieel beheer, fiscaliteit, treasury en beleggingen;
 • een stevig gevoel voor financiële risico’s, ruime ervaring met risicomanagement, alsmede het beoordelen van investeringsbeslissingen;
 • een scherpe en daadkrachtige gesprekspartner voor de externe accountant;
 • de voorzittersrol kunnen innemen in de auditcommissie.

  Persoonlijke kenmerken en kwaliteiten:

  • intrinsieke betrokkenheid en gevoel bij de uitdagingen van deze sector;
  • een sociale antenne en gevoel voor intermenselijke relaties;
  • een ondernemende houding;
  • een kritische, constructieve, onafhankelijke, open en transparante opstelling;
  • binding met de regio.

  De RvC streeft naar een gemengde en diverse samenstelling, onder meer qua geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken.

  Het aanbod

  De bezoldiging is in lijn met de WNT en de ‘Beroepsregel bezoldiging commissarissen’ van de VTW. De benoemingsperiode is voor een periode van in beginsel vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.

  AVW2 verzorgt de werving en selectie voor deze vacature en begeleidt Reggewoon daarin. Voor vragen (inhoudelijk of over de procedure) kunt u contact opnemen met Patrick Beterams van AVW2 via 06 122 56 005 of patrick.beterams@avw2.nl. U kunt solliciteren via sollicitatie@avw2.nl onder vermelding van referentie 22011.

  Reageren

  U kunt reageren tot uiterlijk 31 juli a.s. 

  U kunt solliciteren via sollicitatie@avw2.nl onder vermelding van referentie 22011.

  Na het indienen van uw sollicitatie ontvangt u een ontvangstbevestiging per e-mail. 
  De planning van de procedure is als volgt:
  Reageren kan tot en met 31 juli 2022. De voorselectiegesprekken door AVW2 vinden plaats in de maand augustus 2022. Op 20 september 2022 zullen de sollicitatiegesprekken plaatsvinden. Benoeming is per 1 januari 2023.

  functieprofiel>>

   

   

   

   

  Terug naar overzicht
  © 2022
  Created by LR Internet