Vacature lid Raad van Commissarissen | Huurderscommissaris Stek

De organisatie Stek

Wij zijn Stek en wij zijn van wonen in de Bollenstreek. We zijn er voor mensen die op zoek zijn naar een huis dat bij hen past. En dat ze kunnen betalen. Een huis waarvan zij een thuis maken, een ankerplaats in hun leven. Een plek waar kinderen dromen over hun eigen leven, straks als ze groot zijn. Met meer dan 11.000 wooneenheden maken we het verschil voor de inwoners van de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen. 

Samen op weg

Wij zijn van wonen in de Bollenstreek. Een simpel zinnetje waarachter een wereld schuilgaat. Wonen is veel meer dan alleen een dak boven je hoofd. Wonen geeft veiligheid en comfort. Wonen is onderdeel zijn van een woonblok, galerij, straat of buurt. Met buren, met gelijkgestemden en mensen uit andere windstreken. Wonen is ook levendigheid en sociale contacten. Wonen is op je balkon zitten, of in je tuin, of op een bankje in een park. Wonen is ontspannen. Daarom betekent een woning heel veel voor mensen.
De fusie van Vooruitgang, Stek en Noordwijkse Woningstichting op 15 februari 2020 levert een daadkrachtige corporatie op voor de Bollenstreek, genaamd: Stek. Een corporatie die zich ten volle inzet voor fijne, betaalbare woningen in de Bollenstreek.

Je huis, je thuis

Wij zijn er voor de verpleegkundige, de bouwvakker en de lerares. Wij zijn er voor de kinderen die op straat voetballen. En voor de oude mevrouw die daar achter de ramen een oogje op houdt. We zijn er voor de statushouders die op zoek zijn naar vaste grond onder de voeten. En voor alle buurtbewoners. We zijn er voor alle mensen die een huis bij ons huren. We zijn er voor mensen die op zoek zijn naar een huis dat bij hen past en dat ze kunnen betalen. Een huis waarvan zij een thuis maken, een ankerplaats in hun leven. Een plek waar kinderen dromen over hun eigen leven, straks als ze groot zijn. Vandaar ons motto: Stek. Je huis, je thuis. 

Samen sterker

Er is een grote behoefte aan betaalbare woningen in de Bollenstreek. Daarom investeren we in huizen én in wijken en dorpen. Dat doen we samen. We bouwen mee aan prettige, leefbare wijken waar het fijn wonen is. Onze drijfveer zit niet in stenen, maar in de mensen die op ons rekenen. Een oudere die zelfstandig wil blijven wonen. Het gezin dat elk dubbeltje moet omkeren. De jongere die van zijn eigen huis droomt, maar daar veel te lang op moet wachten. Of het gepensioneerde stel dat de ene na de andere buur ziet vertrekken.
Elke tijd en elke wijk kent eigen woonvraagstukken. Dat vraagt een lokale aanpak. Wij weten wat er speelt, want we komen bij heel mensen achter de deur. Voor reparaties, onderhoud, aanpassingen of soms naar aanleiding van een klacht over vervuiling, vernieling of zomaar een ongerust telefoontje. Dat is een bijzondere positie. Sociale problemen pakken we samen met de huurders, gemeente, zorgverleners of de wijkagent op. Samen lossen we het op. We kunnen niet alles zelf, maar samen met onze huurders en maatschappelijke partners krijgen we veel voor elkaar. 

Huurdersbelangenverenigingen

De Huurdersbelangenvereniging Bollenstreek (HBVB) en Stichting Huurdersbelangen Noordwijk (SHN) behartigen de belangen van al onze huurders en voor woningzoekenden. Wij overleggen regelmatig met de HBVB en SHN over beleidszaken van onze woningen en huurders. Denk bijvoorbeeld aan de huurverhoging.
Voor meer informatie over Stek en de huurdersorganisaties Huurdersbelangenvereniging Bollenstreek en Stichting Huurdersbelangen Noordwijk verwijzen wij u naar:

Stek:     https://www.stek-wonen.nl/
HBVB:   https://hbvb.info/
SHN:     https://shn-online.nl/

Algemeen profiel Raad van Commissarissen bij Stek

Voor de Raad van Commissarissen (RvC) van Stek is een vacature voor een

Lid van de Raad van Commissarissen | Huurderscommissaris

op bindende voordracht van Huurdersbelangenvereniging Bollenstreek (HBVB) en Stichting Huurdersbelangen Noordwijk (SHN) met als aandachtsgebied Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening.

Als huurderscommissaris ben je een ‘mensen-mens’ die enerzijds visie (kennis en ervaring) heeft op het gebied van Wonen, Ruimtelijke Ordening en Zorg en anderzijds affiniteit heeft met de huurders en woningzoekenden. We zoeken een huurderscommissaris die de Bollenstreek kent, gevoel heeft voor (politieke) verhoudingen en goed kan schakelen tussen verschillende belangen en diverse gesprekspartners.

De Raad van Commissarissen is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het integraal en onafhankelijk toezicht houden op het Bestuur van Stek. De Raad van Commissarissen (RvC) bestaat uit vijf personen, waarvan twee commissarissen zijn benoemd op voordracht van de huurdersorganisaties.

De kernopdracht van de RvC is toezicht te houden op de strategische doelstellingen, de volkshuisvestelijke en maatschappelijke prestaties en op de financiële continuïteit van Stek. Daarnaast staat de RvC de bestuurder met raad en advies bij, treedt zij op als werkgever voor de bestuurder en is netwerker naar de omgeving.

De RvC en het bestuur hebben een gezamenlijke visie op besturen en toezicht vastgesteld, die gaat over het realiseren van doelstellingen, de strategie en de onderlinge wisselwerking in rollen. De RvC kent inhoudelijke portefeuilles die evenwichtig zijn verdeeld over de vijf leden van de Raad.

De leden van de RvC dienen gezamenlijk te beschikken over de vereiste kennis en ervaring om de doelen van beleid en strategie, de dienstverlening, de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen. Om de taken adequaat te kunnen uitoefenen moet de RvC maatschappelijk breed geïnformeerd zijn. Elk lid van de Raad moet een generalist zijn met de benodigde kwaliteiten om verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van de organisatie als geheel.

Specifiek van huurderscommissarissen mag worden verwacht dat zij het vertrouwen hebben van beide huurdersorganisaties en bij de afweging van de verschillende belangen in het bijzonder óók kijken naar de belangen van huurders en woningzoekenden.

Stek heeft de volgende inhoudelijke portefeuilles/profielen vastgesteld:

 • Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening
 • Financiën en Control
 • Vastgoedontwikkeling en Vastgoedbeheer
 • Bedrijfsvoering, ICT en digitalisering
 • Sociaal maatschappelijk en zorg
 • Governance en juridisch
 • HRM

 Algemene eisen die Stek stelt aan haar commissarissen zijn:

 • academisch niveau van denken en functioneren en inzicht in (strategische) bestuurlijke processen binnen complexe organisaties; bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten; ervaring met veranderingsprocessen in maatschappelijke organisaties;
 • heldere, aansprekende visie op de volkshuisvesting en kennis en ervaring in het maatschappelijke en politieke speelveld rond wonen, zorg en welzijn;
 • vermogen om de missie van de organisatie en de continuïteit van de bedrijfsvoering te bewaken;
 • analytisch vermogen om hoofd- en bijzaken te kunnen onderscheiden en om de discussie op strategisch niveau te kunnen voeren; focus op de samenhang tussen zakelijke en sociale processen binnen Stek;
 • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand; gevoel voor de juiste bestuurlijke verhoudingen in de relatie Raad van Commissarissen en de huurdersorganisatie;
 • verbonden voelen met, kennis hebben van en inzicht hebben in actuele maatschappelijke ontwikkelingen rondom volkshuisvesting en wonen;
 • in staat om in teamverband toezicht te kunnen uitoefenen; een bijdrage kunnen leveren aan de discussie, maar ook de inbreng van anderen op waarde kunnen schatten;
 • het belang van de doelstelling en continuïteit van de organisatie vooropstellen, uiteraard zonder andere relevante belangen uit het oog te verliezen;
 • beschikken over voldoende relevante kennis en ervaring enerzijds en reflectief vermogen anderzijds om te kunnen fungeren als sparringpartner van het Bestuur;
 • een onafhankelijke opstelling en in staat zijn om op transparante wijze verantwoording af te leggen over de uitvoering van de toezichthoudende taak;
 • voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.

Binnen Stek kent de RvC de volgende rollen: voorzitter; vicevoorzitter en lid van de RvC.
Per 1 januari 2023 ontstaat voor de portefeuille Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (huurderscommissaris) een vacature.

Profiel Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening op voordracht van de huurdersorganisaties

Gezocht wordt naar een kandidaat met een academisch denk- en werkniveau die een aansprekende, innovatieve visie heeft op volkshuisvesting en wonen en deze weet te vertalen naar de primaire corporatieprocessen waarin de huurder centraal staat. U kent de actoren op het integrale gebied van volkshuisvesting, wonen, welzijn en zorg en u bent goed ingevoerd in vraagstukken rond nieuwe vormen van wonen, zoals die vorm krijgen in samenwerking met lokale en regionale partijen. U bent vertrouwd met het functioneren van woningcorporaties en hun veranderende rol binnen de samenleving. U signaleert maatschappelijke ontwikkelingen die impact hebben op de vraag naar sociale huurwoningen: o.a. flexibilisering arbeidsrelaties, individualisering, vergrijzing, scheiden wonen en zorg en toestroom van immigranten en vluchtelingen. U heeft zicht op relevante sociaal-demografische ontwikkelingen en de vertaling daarvan naar de volkshuisvestelijke opdracht en organisatieontwikkeling van Stek. U heeft een scherpe visie op duurzaamheid en kwaliteit van de leefomgeving. 

Als huurderscommissaris heeft u heldere opvattingen over de maatschappelijke rol en de volkshuisvestelijke opgave van woningcorporaties en een scherp oog voor de belangen van de doelgroep.

U weet zich daadkrachtig binnen de Raad van Commissarissen te profileren. U bent in staat om de gewenste én de feitelijke maatschappelijke prestaties van Stek te doorgronden met name op het gebied van het huren voor de doelgroep, wonen en zorg inclusief de gevolgen voor de strategische keuzes. U heeft sterke affiniteit met de mensen om wie het gaat - de huurders - en de bereidheid om te investeren in een actieve en constructieve relatie met de huurders(organisatie), onder andere tot uitdrukking komend in (informeel) kwartaal overleg met de HBVB en SHN. 

In uw persoonlijk-professionele gedragsstijl domineren onafhankelijkheid en pro-activiteit, waarbij zelf initiatieven worden genomen en zelf onderwerpen en nieuwe invalshoeken en perspectieven worden geëntameerd, kunnen ‘omdenken’, gericht op kansen en mogelijkheden en in staat om mensen daarin te kunnen meenemen; samenbindend, respectvol en dienend; autonoom en onafhankelijk in denken en handelen.

Functie-eisen

Voor de volkshuisvestingsinhoudelijke zaken betekent dat het volgende:

 • Kennis en ervaring op het gebied van de volkshuisvesting: kennis van relevante wet- en regelgeving binnen de sector;
 • Kennis van en een visie op de (lokale) doelgroepen en de bijbehorende opgave voor de woningcorporatie;
 • Visie op de toekomstige rol van woningcorporaties in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen en doelgroep-ontwikkelingen;
 • Visie op het gebied van leefbaarheid, herstructurering en samenwerking met andere (markt)partijen;
 • Visie op het gebied van energie- en duurzaamheidstoepassingen in de woningvoorraad en de gevolgen daarvan voor huurders;
 • Kennis van de (lokale) woningmarkt en de relevante (gebieds-)ontwikkelingen hierbinnen;
 • Beschikt over kennis van portefeuillebeleid en assetmanagement;
 • Kennis van het beoordelen van projecten op maatschappelijke en volkshuisvestelijke meerwaarde;
 • Beschikt over een intrinsieke betrokkenheid in de professionele relatie met de besturen van beide huurdersorganisaties
 • Aantoonbare affiniteit en kennis heeft van huurdersaangelegenheden en huurdersparticipatie en oog heeft voor wat bij bewoners en woningzoekenden speelt.

In de portefeuille is verder ondergebracht het aspect ‘Sociaal maatschappelijk en Zorg’.
Dat betekent:

 • Kennis van en/of ervaring met een duidelijke visie op wonen en zorg en maatschappelijk vastgoed;
  Brede maatschappelijke belangstelling; is bekend met de plaatselijke/regionale politieke en maatschappelijke ontwikkelingen;
 • Kennis en inzicht in de ontwikkelingen in de zorgsector;
 • Ervaring en inzicht in de omgang met strategische allianties uit de zorgsector.

Daarnaast is de kandidaat die wij zoeken voor de functie tevens voorzitter van de Selectie- en remuneratiecommissie en maakt deel uit van de Projectencommissie.
In dit verband dient de kandidaat te beschikken over: 

 • Kennis en ervaring in HR en/of remuneratie en nominatie.
 • Kennis van Wet Normering Topinkomens en bekend zijn met een jaarlijkse beoordelingsmethodiek. 

Het aanbod

De vergoeding voor een lid van de Raad van Commissarissen van Stek is (conform de Adviesregeling Honorering VTW) vastgesteld en passend binnen de voor woningcorporaties geldende staffel conform de WNT. Voor de leden van de Raad van Commissarissen is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, inclusief de kosten van verweer, afgesloten. 

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van drs. Patrick Beterams. Hij verricht de selectie en draagt kandidaten voor deze vacature voor aan de selectiecommissie, die bestaat uit een afvaardiging van de huurdersorganisaties, hun extern adviseur en een lid van de Raad van Commissarissen. Vervolgens wordt een aantal kandidaten uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie. Benoembare kandidaten spreken vervolgens met de voltallige Raad van Commissarissen.
De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.

Reageren

U wordt verzocht te reageren tot uiterlijk 10 september a.s. 

U kunt solliciteren via sollicitatie@avw2.nl onder vermelding van referentie 22020. Na ontvangst van uw sollicitatie krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht u geen automatische ontvangstbevestiging ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen. 

Uiterlijk 1 januari zal de nieuwe commissaris benoemd moeten zijn door de RvC van Stek. Dit betekent dat onderstaande planning leidend is.
Planning:
u kunt tot uiterlijk 10 september 2022 reageren op deze vacature. Vervolgens zullen er gedurende de maand september (2e helft) voorselectiegesprekken plaatsvinden met de kandidaten. Begin oktober zijn de selectierondes, medio oktober het adviesgesprek met de OR en een gesprek met de voltallige Raad van Commissarissen. Zienswijze Aw is 4 tot 8 weken. Benoeming is per 1 januari 2023.

AVW2 verzorgt de werving en selectie voor deze vacature en begeleidt Stek daarin. Voor vragen (inhoudelijk of over de procedure) kunt u contact opnemen met Patrick Beterams van AVW2 via 06 122 56 005 of patrick.beterams@avw2.nl. U kunt solliciteren via sollicitatie@avw2.nl onder vermelding van referentie 22020.

 >>volledig profiel

 

 

Terug naar overzicht
© 2022
Created by LR Internet