vacature lid Raad van Commissarissen Elan Wonen

De organisatie Elan Wonen

Elan Wonen is een ondernemende woningcorporatie die zo’n 7.000 woningen beheert in Haarlem en Heemstede. Elan Wonen vindt dat iedereen recht heeft op een fatsoenlijke woning. Ook als je een laag of bescheiden inkomen hebt. Ook als je daarnaast te maken hebt met fysieke of psychische beperkingen, of kampt met andere persoonlijke of sociale problemen. En ook als je een nieuwkomer in Nederland bent. Voor deze grote en diverse groep mensen bouwt en beheert Elan Wonen sociale huurwoningen die passen bij hun mogelijkheden en behoeften. Zo vergroot Elan Wonen hun kans op het vinden van een geschikte woning in Haarlem of Heemstede. Daar is ze trots op en daarvoor zet zij zich iedere dag met veel plezier en energie in. Zij bouwt, innoveert, neemt beredeneerde risico’s, is actief in diverse netwerken en heeft een gezonde bedrijfsvoering.  In het ondernemingsplan 2022-2026 geeft Elan Wonen haar doelstellingen voor de komende vijf jaar vorm als ware het een ‘bouwplan’ voor een woning:

Bouwteam
Iedereen die wel eens naar een bouwplaats heeft gekeken weet het: een woning bouw je niet alleen, het is teamwerk. Elan Wonen wil en kan haar doelstellingen alleen samen met anderen realiseren, in een hecht ‘bouwteam’ waarin ieders expertise optimaal tot zijn recht komt. Daarvoor is het essentieel dat wij een partij zijn waarmee het prettig samenwerken is. Dat geldt in het bijzonder voor de samenwerking met bewoners.

Fundament
Bouwen heeft alleen zin als de fundamenten waarop je bouwt stevig zijn. Voor ons als corporatie zijn dat: blije bewoners en betrokken medewerkers. Deze twee fundamenten hebben alles met elkaar te maken, dus we zien deze als één gezamenlijke opgave. Stenen: onze doelstelling ten aanzien van nieuwbouw verbreedt zich van het aanpakken van het tekort aan sociale huurwoningen in ons werkgebied naar belangrijke aanjager van maatschappelijke meerwaarde.  

Cement
In de buurten waarin we actief zijn, gaat Elan Wonen het onderling contact tussen bewoners stimuleren. Daarnaast dragen we bij aan de kansengelijkheid van bewoners.  

Buitenruimte
Een woning is pas echt een thuis als ook de buitenruimte bijdraagt aan het woonplezier. Wij bedoelen dit breed: een duurzame en gezonde woonomgeving. Elan Wonen blijft daarin verantwoordelijkheid nemen bij het realiseren van een energie neutrale woningvoorraad, maar werkt meer dan de afgelopen jaren ook aan een woonomgeving die de negatieve effecten van klimaatverandering vermindert. Hiernaast wordt circulariteit een vanzelfsprekend onderdeel van onze bedrijfsvoering.

Voor meer informatie over Elan Wonen verwijzen wij u graag naar www.elanwonen.nl          

Raad van Commissarissen bij Elan Wonen

De Raad van Commissarissen (RvC) van Elan Wonen bestaat uit vijf leden. Hiervan zijn twee zetels huurderszetels voorgedragen door de Bewonersraad. De leden worden benoemd voor vier jaar en kunnen één keer herbenoemd worden. Conform het rooster van aftreden ontstaat er in januari 2023 een vacature voor een lid Raad van Commissarissen met het profiel Financiën, tevens voorzitter van de auditcommissie.

Ter ondersteuning van het toezicht zijn bij Elan Wonen twee formele subcommissies ingesteld. Een auditcommissie ten behoeve van de financiële toetsing en het treasurybeleid en een remuneratiecommissie ten behoeve van de jaarlijkse beoordeling en beloning van de bestuurder en het functioneren van de eigen RvC. Elke commissie bestaat uit ten minste twee RvC leden. Zij bereiden de besluiten die de RvC moet nemen voor. Vanuit hun expertise geven zij deskundig advies. Het nieuw te werven lid is de beoogd voorzitter van de auditcommissie.

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op de voortgang van de bedrijfsvoering, de strategische doelstellingen en de maatschappelijke prestaties van Elan Wonen.

Om adequaat toezicht te houden staat de RvC, naast de informatie van de bestuurder, open voor informatie van diverse in- en externe stakeholders en informeert zij zich actief. Naast het houden van toezicht vervult de RvC de rol van klankbord voor het bestuur voor gedachtewisseling en inspiratie over de in- en externe koers van de organisatie. De RvC vervult de rol van werkgever voor het bestuur van Elan Wonen.

Voor een goede vervulling van de Governance streeft de RvC naar een samenstelling bestaande uit generalisten, die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Ieder lid van de RvC heeft op basis van zijn/haar deskundigheid een aandachtsgebied, maar is bovenal in staat tot collegiale reflectie, discussies en besluitvorming. Leden van de RvC kunnen aantoonbaar de rol van toezichthouder vervullen op basis van hun maatschappelijke en professionele ervaring.

Algemeen profiel Raad van Commissarissen

Uitgangspunt voor de bezetting van de RvC is dat de toezichthouders gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Van de leden wordt verwacht dat ze besluitvaardig en resultaatgericht zijn en beschikken over een helicopterview, naast een specifiek eigen aandachtsgebied of invalshoek. De RvC evalueert jaarlijks haar functioneren, taakopvatting en werkwijze. Het RvC reglement van Elan Wonen is van toepassing.

De leden zijn onafhankelijk, objectief en vrij van elke schijn van mogelijke belangenverstrengeling of verantwoordingsplicht naar een achterban. De RvC en de afzonderlijk commissarissen hebben een eigen verantwoordelijkheid (zogeheten ‘informatiehaalplicht’) om ervoor te zorgen dat zij beschikken over relevante informatie van bestuur, externe accountant en/of derden (zoals het management, adviseurs, controller of de externe toezichthouder). Indien nodig kan de RvC informatie inwinnen bij functionarissen en externe adviseurs van de woningcorporatie. Het bestuur wordt daarvan vooraf op de hoogte gesteld en kan daarbij desgewenst helpen. Ook kan de RvC aan bepaalde functionarissen en externe adviseurs vragen bij vergaderingen van de RvC aanwezig te zijn.

Toezichthouders dienen jaarlijks bijscholing te volgen. Informatie hierover treft u aan op de site van de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties VTW.

Profiel Financiën

Het nieuwe lid van de RvC van Elan Wonen heeft een achtergrond in financiën. Hij of zij richt zich met name, maar zeker niet alleen, op het beheersen en controleren vanuit financieel-administratief oogpunt van de organisatie. Het nieuwe lid heeft oog voor de breedte van vraagstukken op het gebied van bedrijfsvoering waaronder risicomanagement en digitalisering. Belangrijke aandachtspunten zijn de voorzittersrol in de audit commissie Financiën en Vastgoed, het overleg met de accountant, de treasury en de interne controle.

Gevraagd wordt:

 • ruime ervaring als financieel (eind)verantwoordelijke op directie- en/of bestuursniveau;
 • gewend om te werken in een complex bestuurlijke omgeving met interne en externe stakeholders;
 • kennis en ervaring met vraagstukken rondom bedrijfsvoering, (her)financiering en de financiële continuïteit van een organisatie;
 • kennis van financieel-economische vraagstukken en managementtechnieken gericht op beheersing/control;
 • kennis van innovatie op het vlak van ICT en informatiemanagement (denk aan digitale dienstverlening en klantprocessen);
 • kennis van en inzicht in financiële eisen en regels, onder meer op het terrein van (jaar)verslaglegging, financieel beheer, fiscaliteit, treasury en beleggingen;
 • een stevig gevoel voor financiële risico’s, ruime ervaring met risicomanagement, alsmede het beoordelen van investeringsbeslissingen;
 • een scherpe en daadkrachtige gesprekspartner voor de externe accountant;
  de voorzittersrol kunnen innemen in de auditcommissie.

Persoonlijke kenmerken en kwaliteiten:

 • intrinsieke betrokkenheid en gevoel bij de maatschappelijke opgave;
 • een sociale antenne en gevoel voor intermenselijke relaties;
 • zicht op en kennis van governance vraagstukken en de onderscheidende rollen van de toezichthouders en de directeur-bestuurder;
 • ondernemingsgeest met een nieuwsgierige houding;
 • een kritische, constructieve, onafhankelijke, open en transparante opstelling;
 • binding met de regio is een pré.

De RvC streeft naar een gemengde en diverse samenstelling, onder meer qua geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken.

Het aanbod

De bezoldiging is conform de WNT. De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.

AVW2 verzorgt de werving en selectie voor deze vacature en begeleidt Elan Wonen daarin. Voor vragen (inhoudelijk of over de procedure) kunt u contact opnemen met Patrick Beterams van AVW2 via 06 122 56 005 of patrick.beterams@avw2.nl. U kunt solliciteren via sollicitatie@avw2.nl onder vermelding van referentie 22014.

Reageren

U wordt verzocht te reageren tot uiterlijk 9 oktober 2022.
U kunt solliciteren via sollicitatie@avw2.nl onder vermelding van referentie 22014. Na ontvangst van uw sollicitatie krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht u geen automatische ontvangstbevestiging ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

De planning ziet er als volgt uit:
reageren tot uiterlijk 9 oktober 2022. Voorselectiegesprekken vinden plaats door AVW2 in week 41 en 42. De eerste selectieronde staat gepland op 28 oktober 2022, de tweede selectieronde op 1 november 2022. Benoeming met ingang van 1 januari 2023

Terug naar overzicht
© 2022
Created by LR Internet