Vacature lid Raad van Commissarissen Clavis

De organisatie Clavis

Clavis is een ambitieuze, sociaal betrokken en financieel gezonde woningcorporatie in Zeeuws-Vlaanderen. Een lokale volkshuisvester met een stevige positie in de stad Terneuzen die richt zich op het verhuren en beheren van betaalbare huurwoningen, met name aan mensen die daar zelf niet goed in kunnen voorzien. De ongeveer 2.500 woningen zijn verdeeld over de kernen Terneuzen en Sluiskil.

Clavis concentreert zich op haar kerntaken en heeft een uitdagende investeringsopgave. De afgelopen jaren zijn mooie resultaten bereikt in het betaalbaar houden van het wonen, het verduurzamen van het bezit en het draagvlak en samenwerking met partners in de samenleving. Zeeuws-Vlaanderen is volop in beweging met een woningmarkt die redelijk in balans is. Terneuzen heeft een centrumfunctie wat zorgt voor aantrekkingskracht, ontwikkelpotentie en een lichte bevolkingsgroei.

Elke dag zetten ruim vijfentwintig medewerkers van Clavis zich in om de doelstellingen van de organisatie te realiseren. Clavis heeft drie afdelingen: Klant & Wijken, Vastgoed en Financiën. Elk onderdeel wordt aangestuurd door een manager. Deze managers maken samen met de bestuurscontroller deel uit van het managementteam onder voorzitterschap van de directeur-bestuurder met de Raad van Commissarissen als toezichthoudend orgaan.

Ondernemingsplan 2020-2024
“Met het ondernemingsplan ‘Met Elkaar’ is nadrukkelijk positie gekozen en staat het woongeluk van onze bewoners centraal. Dat doen wij door het bieden van een kwalitatieve, duurzame en betaalbare woning in een goede wijk. We bieden goede service en dienstverlening met meer persoonlijk contact naar de bewoner. Dit doen wij Met Elkaar: met de bewoners in de wijk. En Met Elkaar met onze partners waar wij mee samenwerken: gemeente, welzijn, zorg en aannemers.
Er is bewust voor gekozen om de kleine schaal te behouden. Herkenbaarheid voor haar bewoners en aanspreekbaar zijn voor de gemeente, zijn daarbij belangrijke pijlers. Een evenwichtige strategie gericht op professionalisering, versterken balanspositie, kritisch zijn op kosten en investeren in het woningbezit is een voorwaarde.”
Voor meer informatie over de organisatie, de jaarstukken en het ondernemingsplan kijkt u op www.clavis.cc.

Raad van Commissarissen bij Clavis

De Raad van Commissarissen (RvC) van Clavis bestaat uit vijf leden. Hiervan zijn twee zetels huurderszetels voorgedragen door de Bewonersraad. De leden worden benoemd voor vier jaar en kunnen één keer herbenoemd worden. Conform het rooster van aftreden ontstaat per 1 januari 2023 een vacature voor een lid Raad van Commissarissen met het profiel Financiën en Bedrijfseconomie.

Ter ondersteuning van het toezicht zijn bij Clavis twee commissies ingesteld; een auditcommissie ten behoeve van de financiële toetsing en het treasurybeleid. En daarnaast kennen we een remuneratiecommissie ten behoeve van de jaarlijkse beoordeling en beloning van de bestuurder en het functioneren van de eigen RvC. Elke commissie bestaat uit ten minste twee RvC leden. Zij bereiden de besluiten die de RvC moet nemen voor. Vanuit hun expertise geven zij deskundig advies.
De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op de voortgang van de bedrijfsvoering, de strategische doelstellingen en de maatschappelijke prestaties van Clavis. Daarnaast is de RvC een strategische sparringpartner van het bestuur en treedt op als werkgever van de bestuurder.
Clavis hecht grote waarde aan een goed bestuur met een adequate vorm van toezicht. Daarom onderschrijven en hanteren zij de Governancecode Woningcorporaties 2020. Op basis van deze code heeft Clavis het reglement van de Raad van Commissarissen beschreven, inclusief de reglementen van de commissies, het bestuursreglement, de meldregeling en de integriteitscode. Ook is het kwaliteitsprofiel van de Raad van Commissarissen beschreven.

Bij de vervulling van hun taak richten de toezichthouders zich naar het belang van de organisatie en zien zij kritisch, in verbinding, toe of de organisatie effectief en efficiënt presteert, in goede afstemming met de gemeente, de huurders en andere belanghebbenden.
De eisen die aan de organisatie worden gesteld zijn hoog. De samenleving en de overheid zijn kritische partners als het gaat om de prestaties van de organisatie. Dat vraagt om professionele toezichthouders, die vanuit betrokkenheid en met kritische distantie in staat zijn om een beoordeling te geven van het functioneren van de organisatie, op basis van het gevoerde beleid, tegen de achtergrond van het eigen toezichtkader.

Om adequaat toezicht te houden staat de RvC, naast de informatie van de bestuurder, open voor signalen van diverse in- en externe stakeholders en informeert zij zich actief. Naast het houden van toezicht vervult de RvC de rol van klankbord voor het bestuur voor gedachtewisseling en inspiratie over de in- en externe koers van de organisatie. De RvC vervult de rol van werkgever voor het bestuur van Clavis.

Voor een goede vervulling van de Governance streeft de RvC naar een samenstelling bestaande uit generalisten, die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Ieder lid van de RvC heeft op basis van zijn/haar deskundigheid een aandachtsgebied, maar is bovenal in staat tot collegiale reflectie, discussies en besluitvorming. Leden van de RvC kunnen aantoonbaar de rol van toezichthouder vervullen op basis van hun maatschappelijke en professionele ervaring.

Algemeen profiel Raad van Commissarissen

Uitgangspunt voor de bezetting van de RvC is dat de leden generalisten zijn die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen en complementair aan elkaar zijn.
Voor de integrale besluitvorming beschikken de leden over een helikopterview en zij hebben daarnaast een specifiek(e) aandachtsgebied of invalshoek. De leden zijn besluitvaardig en resultaatgericht en in staat scherpe discussies collegiaal te voeren. De leden dragen actief bij aan voorwaarden die goede besluitvorming mogelijk maken. Daarbij gaat het onder meer om onderling respect, goed luisteren, een open oog voor andere invalshoeken met als doel te komen tot gezamenlijke opvattingen. Zij hebben tevens goed inzicht in de rol en positie van het toezichthoudende orgaan en een affiniteit met de doelstellingen en doelgroepen van de corporatie.

De leden zijn onafhankelijk, objectief en vrij van elke schijn van mogelijke belangenverstrengeling of verantwoordingsplicht naar een achterban. De RvC en de afzonderlijk commissarissen hebben een eigen verantwoordelijkheid (zogeheten ‘informatiehaalplicht’) om ervoor te zorgen dat zij beschikken over relevante informatie van bestuur, externe accountant en/of derden (zoals het management, adviseurs, controller of de externe toezichthouder). Indien nodig kan de RvC informatie inwinnen bij functionarissen en externe adviseurs van de woningcorporatie. Het bestuur wordt daarvan vooraf op de hoogte gesteld en kan daarbij desgewenst helpen. Ook kan de RvC aan bepaalde functionarissen en externe adviseurs vragen bij vergaderingen van de RvC aanwezig te zijn.
De RvC streeft naar een gemengde en gebalanceerde samenstelling. Dit geldt voor geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken. Toezichthouders dienen jaarlijks bijscholing te volgen. Informatie hierover treft u aan op de site van de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties VTW.
Eveneens zal een voldoende mate van lokale/regionale betrokkenheid van leden in de RvC geborgd worden.

Profiel Financiën en Bedrijfseconomie

Van de kandidaat mag een sterke maatschappelijke drive verwacht worden om een toegevoegde waarde te leveren aan de volkshuisvestelijke opgave en ambitie van Clavis. Het aandachtsgebied van Financiën en Bedrijfseconomie richt zich vooral op financiële vraagstukken van de corporatie. Belangrijke aandachtspunten zijn deelname aan de audit commissie, het overleg met de accountant, de treasury en interne controle.

Gevraagd wordt:

 • Ruime ervaring als financieel (eind )verantwoordelijke op directie- en/of bestuursniveau.
 • Kennis en ervaring rondom financiering en de financiële continuïteit van een organisatie in het algemeen en die van een corporatie in het bijzonder.
 • Ervaring met de regels voor (financiële) (jaar)verslaglegging.
 • Kennis van financieel-economische vraagstukken en managementtechnieken gericht op beheersing/control.
 • Ervaring met strategische (vastgoed)investeringsbeslissingen en financiële sturingsmodellen.
 • Kennis en inzicht in financiële risico’s voor de corporatie en de relevante eisen en regels, onder meer op het terrein van treasury en beleggingen. 

Persoonlijke kenmerken en kwaliteiten:

 • Teamplayer
 • Sociale antenne en gevoel voor intermenselijke relaties;
 • Kritisch, constructief, deskundig en onafhankelijk, open en transparante houding;
 • Strategische partner;
 • Binding met de regio Zeeuws-Vlaanderen.

Het aanbod
De bezoldiging is conform de WNT. De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.

AVW2 verzorgt de werving en selectie voor deze vacature en begeleidt Clavis daarin. Voor vragen (inhoudelijk of over de procedure) kunt u contact opnemen met Patrick Beterams van AVW2 via 06 122 56 005 of patrick.beterams@avw2.nl. U kunt solliciteren via sollicitatie@avw2.nl onder vermelding van referentie 22012.

Reageren

U wordt verzocht te reageren tot uiterlijk 10 september a.s.
U kunt solliciteren via sollicitatie@avw2.nl onder vermelding van referentie 22012. Na ontvangst van uw sollicitatie krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht u geen automatische ontvangstbevestiging ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

De planning van de procedure is als volgt:
u kunt reageren tot en met 10 september 2022. AVW2 zal gedurende de maand september de voorselectie gesprekken doen. Vervolgens zal er op 28 september een shortlist gepresenteerd worden aan Clavis. In de maand oktober zullen de gespreksrondes plaatsvinden. Het opstellen van de documenten en de aanvraag zienswijze bij en voor Aw vinden plaats in de laatste drie maanden van dit jaar. Benoeming: 1 januari 2023.

>> volledig functieprofiel

Terug naar overzicht
© 2022
Created by LR Internet