Vacature lid Raad van Commissarissen

De organisatie Rijnhart Wonen

Rijnhart Wonen is als woningcorporatie actief in Leiderdorp, Voorschoten en Zoeterwoude met zo'n 4.500 sociale huurwoningen. We werken met elkaar aan het woongenot van onze huurders. Dat doen we doelmatig en met gevoel. Samen zijn we op reis in een steeds veranderende wereld: we bewegen mee en samen met onze partners de huurdersorganisaties, gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en zakelijke partners willen we onze doelen halen.

De missie van Rijnhart Wonen: Rijnhart Wonen creëert kansen in de woningmarkt voor mensen die niet makkelijk aan een woning kunnen komen via de vrije markt.

We willen betaalbare, aantrekkelijke, toekomstbestendige woningen beheren en bouwen
Onze kerntaak is het verhuren, beheren en onderhouden van ons woningbezit voor mensen met lagere inkomens en bijzondere doelgroepen. Richting 2030 groeit de vraag naar sociale, betaalbare, huurwoningen in onze 3 gemeenten. Maar ook aan woningen met een middenhuur. De verwachting is dat er meer kleine huishoudens bij komen, zowel jongeren als ouderen. Voor hen willen we woningen beschikbaar hebben en houden. Waar je een gezin kunt starten of je kleinkind kan blijven logeren.

Onze rol in de regionale woningmarkt wordt steeds belangrijker
We kijken over de grenzen van onze gemeenten en zijn overduidelijk onderdeel van een regionale woningmarkt. Ook in de regio is behoefte aan meer sociale huurwoningen. Daarom volgen we juist ook de ontwikkeling van de regio actief en werken we steeds meer samen met partners in de regio. 

Onze ambities en speerpunten geven richting aan onze koers
Ambities 2020-2024:

 • We bouwen 750 nieuwe woningen in 10 jaar.
 • Door te bouwen voor verschillende doelgroepen zorgen we voor doorstroming. Meer verhuizingen hebben tot gevolg dat meer mensen een passende woning vinden.
 • We voegen geen nieuwe woningen toe aan de verkoopvoorraad. We verkopen in het tempo van de nieuwbouw.
 • We bouwen voor lage inkomens en lagere middeninkomens.
 • We benutten kansen om nieuwe woonvormen te creëren.
 • We kopen en vernieuwen gebouwen.

Rijnhart Wonen maakt onderdeel uit van de woningmarkt Holland-Rijnland. Deze kent een hoge druk op de woningmarkt. Er wordt op basis van een open en transparante communicatie nauw samengewerkt met de gemeenten Zoeterwoude en Leiderdorp en andere lokale partners.
Voor meer informatie: www.rijnhartwonen.nl

Profiel Raad van Commissarissen Rijnhart Wonen

Uitgangspunt voor de bezetting van de RvC is dat de leden generalisten zijn die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen en complementair aan elkaar zijn.

De RvC houdt toezicht op het beleid, statutaire doelstellingen en missie van de corporatie en algemene zaken in de stichting. Voor de integrale besluitvorming beschikken de leden over een helikopterview en zij hebben daarnaast een specifiek(e) aandachtsgebied of invalshoek.
De leden zijn besluitvaardig en resultaatgericht en in staat scherpe discussies collegiaal te voeren. De leden dragen actief bij aan voorwaarden die goede besluitvorming mogelijk maken. Daarbij gaat het onder meer om onderling respect, goed luisteren, een open oog voor andere invalshoeken met als doel te komen tot gezamenlijke opvattingen. Zij hebben tevens goed inzicht in de rol en positie van het toezichthoudende orgaan en een affiniteit met de doelstellingen en doelgroepen van de corporatie.

De leden zijn onafhankelijk, objectief en vrij van elke schijn van mogelijke belangenverstrengeling of verantwoordingsplicht naar een achterban. De RvC en de afzonderlijk commissarissen hebben een eigen verantwoordelijkheid (zogeheten ‘informatiehaalplicht’) om ervoor te zorgen dat zij beschikken over relevante informatie van bestuur, externe accountant en/of derden (zoals het management, adviseurs, controller of de externe toezichthouder). Indien nodig kan de RvC informatie inwinnen bij functionarissen en externe adviseurs van de woningcorporatie. Het bestuur wordt daarvan vooraf op de hoogte gesteld en kan daarbij desgewenst helpen. Ook kan de RvC aan bepaalde functionarissen en externe adviseurs vragen bij vergaderingen van de RvC aanwezig te zijn.

De RvC streeft naar een gemengde en gebalanceerde samenstelling. Dit geldt voor geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken. Toezichthouders dienen jaarlijks bijscholing te volgen. Informatie hierover treft u aan op de site van de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties VTW. Eveneens zal een voldoende mate van lokale/regionale betrokkenheid van leden in de RvC geborgd worden.

De Raad van Commissarissen van Rijnhart Wonen bestaat uit vijf personen. Zij houden toezicht op het beleid en de investeringen van Rijnhart Wonen. Voor de commissarissen zijn profielen opgesteld om de juiste kennis ten aanzien van de aandachtsgebieden binnen de Raad te borgen. De organisatie wordt aangestuurd door één bestuurder die verantwoording aflegt aan de RvC.

De RvC komt een aantal keren per jaar in gezamenlijkheid voor een vergadering bijeen. Daarnaast kent de RvC een audit- en een remuneratiecommissie die bijeenkomen ter voorbereiding op de RvC-vergaderingen. Enkele malen per jaar vindt er overleg plaats tussen de RvC en de huurdersbelangenorganisaties. Naast de formele contactmomenten met huurdersorganisaties, zal de huurderscommissaris meerdere contactmomenten met huurdersorganisaties onderhouden ter bevordering van de verbinding met en het horen van de ervaringen en standpunten van de huurders. Tevens zijn er informele overleggen met de OR en diverse werkbezoeken. Van kandidaten wordt verwacht dat zij over voldoende tijd voor de invulling van dit commissariaat beschikken, ook buiten de reguliere vergaderingen van de RvC.

Profiel Financiën en Control

Binnen de RvC van Rijnhart Wonen is een vacature voor het profiel Financiën en Control ontstaan. We zijn op zoek naar kandidaten met een financieel-bedrijfseconomische achtergrond. Rijnhart Wonen streeft ernaar om de vacature in het najaar van 2023 in te vullen. De RvC kent twee commissies: de audit commissie en de remuneratiecommissie. Voor deze rol zoeken we iemand die tevens de voorzitter van de auditcommissie zal worden.

Kennis en ervaring

 • kennis en ervaring rondom financiering en de financiële continuïteit van een organisatie;
 • ervaring met de regels voor (financiële) (jaar)verslaglegging;
 • kennis van het inrichten van een administratieve organisatie;
 • kennis van financieel-bedrijfseconomische vraagstukken en managementtechnieken gericht op beheersing/control;
 • ervaring met strategische (vastgoed)investeringsbeslissingen en financiële sturingsmodellen;
 • kennis van de waarderingsmethoden van vastgoed;
 • kennis en inzicht in financiële risico’s van een organisatie en de relevante eisen en regels, onder meer op het terrein van treasury en beleggingen;
 • bestuurlijke ervaring opgedaan bij een maatschappelijke organisatie;
 • visie op en betrokken bij ontwikkelingen in het publieke domein en nieuwe (maatschappelijke) ontwikkelingen in de samenleving;
 • inzicht in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van een onderneming, financieel-economische vraagstukken en risicomanagement;
 • op de hoogte van en gericht op innovatie op het vlak van ICT en informatiemanagement (denk aan digitale dienstverlening en klantprocessen);
 • kennis van en ervaring met leiderschapsstijlen, management en besluitvormingsprocessen binnen organisaties.

  Persoonlijke kenmerken en kwaliteiten

  • HBO+/WO werk- en denkniveau;
  • een binding met en passie voor de sociale volkshuisvesting;
  • authentiek, verbindend en onafhankelijk in oordeelsvorming;
  • zicht op en kennis van governance vraagstukken en de onderscheidende rollen van de toezichthouders en de directeur-bestuurder. U bent daarin een goede sparringpartner voor zowel collega RvC-leden als de directeur-bestuurder.
  • gevoel voor omgevingsfactoren; u bent politiek sensitief en heeft goed zicht op maatschappelijke ontwikkelingen in de breedte van het publieke domein en overziet daarmee de consequenties van die ontwikkelingen voor de woningcorporatie.

  De RvC streeft naar een gemengde en diverse samenstelling, onder meer qua geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken. De huidige commissarissen beschikken over een variëteit wat betreft achtergrond, expertise, ervaring en karakter en zoeken daar juist nog aanvullend iemand bij.

  Het aanbod

  De bezoldiging is gerelateerd aan de Beroepsregel honorering commissarissen, opgesteld door de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties. De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.
  AVW2 verzorgt de werving en selectie voor deze vacature en begeleidt Rijnhart Wonen daarin. Voor vragen (inhoudelijk of over de procedure) kunt u contact opnemen met Patrick Beterams van AVW2 via 06 122 56 005 of patrick.beterams@avw2.nl. U kunt solliciteren via sollicitatie@avw2.nl onder vermelding van referentie 23009.

  Reageren

  U wordt verzocht te reageren voor (uiterlijk) 31 juli 2023.

  U kunt solliciteren via sollicitatie@avw2.nl onder vermelding van referentie 23009. Na ontvangst van uw sollicitatie krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht u geen automatische ontvangstbevestiging ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

  De planning van de procedure is als volgt:
  reageren kan tot en met 31 juli 2023. Gesprekken staan gepland in week 34 en 35. Benoeming; 1 november 2023

  >>volledig profiel met aanvullende informatie zienswijze geschiktheid en betrouwbaarheid  Terug naar overzicht
  © 2023
  Created by LR Internet