dit is de functie

De Raad van Commissarissen (RvC) heeft tot taak toezicht te houden op de bestuurder en op de algemene gang van zaken bij woningstichting Wonen Vierlingsbeek. Zij staat de directeur-bestuurder met raad ter zijde. De RvC richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de woningstichting en weegt de daartoe in aanmerking komende belangen van de bij de woningstichting betrokkenen af.
De RvC bestaat uit vier leden en streeft naar een gemengde en gebalanceerde samenstelling. Dit geldt voor geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken. Uitgangspunt voor de bezetting van de RvC is dat de leden generalisten zijn die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen en complementair aan elkaar zijn.

De Raad van Commissarissen (RvC) is klankbord (gevraagd en ongevraagd) toezichthouder en werkgever van de bestuurder. De RvC biedt met haar kennis, ervaring en contacten daadwerkelijk meerwaarde voor de bestuurder en de corporatie. De RvC ziet erop toe dat de corporatie zich inspant om de gestelde maatschappelijke doelen te realiseren. De sfeer in de RvC is informeel en open. De RvC stelt zich vanuit vertrouwen constructief-kritisch op naar de bestuurder en de organisatie. De RvC volgt de Governance Code voor woningcorporaties.
De RvC komt een aantal keren per jaar in gezamenlijkheid voor een vergadering bijeen. Daarnaast kent de RvC een audit- en een remuneratiecommissie die bijeenkomen ter voorbereiding op de RvC-vergaderingen. Enkele malen per jaar vindt er overleg plaats tussen de RvC en de huurdersbelangenorganisaties. Naast de formele contactmomenten wordt er ook betrokkenheid gevraagd in het bijwonen van bijvoorbeeld themabijeenkomsten en werkbezoeken. Van kandidaten wordt verwacht dat zij over voldoende tijd voor de invulling van dit commissariaat beschikken, ook buiten de reguliere vergaderingen van de RvC.

dit ga je doen

Van alle leden van de RvC worden specifieke kwaliteiten en expertises gevraagd. Het streven is om de RvC zodanig samen te stellen dat ieder lid in ieder geval één primaire deskundigheid heeft. Het nieuwe lid van deze RvC heeft kennis en ervaring op het gebied van vastgoed, in combinatie met volkshuisvesting.

 • Kennis heeft van strategisch portefeuillebeleid en voorraadbeheer;
 • Kennis en inzicht heeft in vraagstukken rond (vastgoed)financiering, en de financiële continuïteit van een onderneming;
 • Bekend is met exploitatie, (her)ontwikkeling en realisatie van vastgoed en inzicht heeft in het algemene functioneren van de woning -en vastgoedmarkt en de samenwerking met marktpartijen;
 • Kennis heeft op het gebied van duurzaamheid, nieuwe ontwikkelingen en innovatie in de bouw en de te nemen energetische maatregelen;
 • Kennis en het vermogen heeft projecten te beoordelen op risico’s m.b.t. de woningmarkt in het werkgebied, de financiële haalbaarheid en het maatschappelijk rendement;
 • Kennis en ervaring op het gebied van de volkshuisvesting: kennis van relevante wet- en regelgeving binnen de sector;
 • Kennis van en een visie op de (lokale) doelgroepen en de bijbehorende opgave voor de woningcorporatie;
 • Visie op de toekomstige rol van woningcorporaties in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen en doelgroep-ontwikkelingen;

dit breng je mee

De RvC streeft naar een gemengde en diverse samenstelling, onder meer qua geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken. Voor deze vacature nodigen wij ook de onervaren commissarissen van harte uit om te reageren.

 • een nieuwsgierige houding; 
 • een kritische, constructieve, onafhankelijke, open en transparante opstelling; 
 • open staan voor maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen; 
 • een sociale antenne en gevoel voor intermenselijke relaties.

dit is het aanbod

De bezoldiging is gerelateerd aan de Beroepsregel honorering commissarissen, opgesteld door de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties. De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.

AVW2 verzorgt de werving en selectie voor deze vacature en begeleidt Wonen Vierlingsbeek hierin. Voor vragen (inhoudelijk of over de procedure) kunt u contact opnemen met Patrick Beterams van AVW2 via 06 122 56 005 of patrick.beterams@avw2.nl

Raad van Commissarissen bij Wonen Vierlingsbeek

Wonen Vierlingsbeek is een lokaal verankerde woningcorporatie die al ruim 50 jaar garant staat voor goed en betaalbaar wonen in de gemeente Land van Cuijk. We verhuren circa 500 sociale huurwoningen in de kernen Vierlingsbeek, Overloon, Maashees, Groeningen, Vortum-Mullem en Holthees.

De organisatie wordt bestuurd door de directeur-bestuurder die de dagelijkse leiding heeft en verantwoordelijk is voor het beleid en het reilen en zeilen van de woningstichting. Wonen Vierlingsbeek bestaat uit een team van 6 personen, een klein en betrokken team die ambitieus en sociaal betrokken zijn.

Als woningcorporatie hebben we te maken met een dynamisch speelveld. Het afgelopen jaar hebben we de regionale Woondeal ondertekend en het komende jaar gaan we aan de slag met een nieuw Koersplan. Om alle ambities invulling te geven bewegen we steeds meer van een beheerorganisatie naar een ontwikkelorganisatie. Speerpunten zullen zijn: de verduurzamingopgave, de impuls op nieuwbouw en het leveren van een proactieve bijdrage aan het vitaal houden van onze kernen.

Onze missie

Wonen Vierlingsbeek staat voor het zorgen voor een goede en betaalbare woning in een leefbare dorpen voor mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Afgestemd op de woonbehoeften per kern staat Wonen Vierlingsbeek voor kwalitatief goed, duurzaam en betaalbaar wonen. Vanuit het wonen leveren we proactief in samenwerking met onze partners een bijdrage aan de vitaliteit van de kernen waar we bezit hebben.

Meer informatie over onze organisatie vind je op: www.wonenvierlingsbeek.nl

solliciteer eenvoudig

1
Solliciteren tot en met 30 april 2024

Solliciteren tot en met 30 april 2024

2
Voorselectiegesprekken week 18-19

Voorselectiegesprekken week 18-19

3
Selectiegesprekken 6 juni (1e gespreksronde) en 10 juni (2e gespreksronde)

Selectiegesprekken 6 juni (1e gespreksronde) en 10 juni (2e gespreksronde)

4
Benoeming (streefdatum) per 1 oktober 2024

Benoeming (streefdatum) per 1 oktober 2024

Vragen over de vacature?

Neem contact op met Patrick

Foto Patrick Beterams
© 2024
Created by LR Internet